top of page
Search

Bimby Aquino Yap bakla nga ba dahil sa mga ikinikilos nito?

Marahil ay napanood nyo na ang mga iba't ibang videos na kung saan ay pinupuna ng publiko ang mga kilos ni Bimby Aquino Yap, anak ni Kris Aquino. At sa mga puna na ito ay karamihan tila hinusgahan na si Bimby na isang bakla dahil sa "binabae" niyang kilos, pananalita, at pag-uugali.


Ngunit sa mga dalubhasang pag-aaral ng mga mananaliksik ukol sa sekswalidad ng isang tao, walang kinalaman ang panlabas na kilos, pananalita, pananamit, o mga nakakahiligan ng isang tao sa kanyang pagiging bakla, lesbyana, o kung kanino siya naakit o nagkakagusto.
Ang nakikita natin sa panlabas na kaanyuan, pananamit, pagkilos, o kahit mga kinahihiligan ng isang tao ay tinatawag nating Gender Expression. Ito ay bahagi ng kabuuan ng pagkakakilanlang sekswal (sexual identity) nating lahat. Ang Gender Expression ayon sa mga mananaliksik ay hiwalay sa kung kanino tayo naakit o nagkakagusto na pisikal (Sexual Orientation) o emosyonal (Romantic Orientation) at sa kasarian na itinalaga sa atin noong tayo ay ipinanganak (Sex Assigned at Birth) ["Gender, Gender Identity, and Gender Expression". Government of Alberta].


Iba't iba ang pagtingin ng bawat lipunan sa Gender Expression at kung ano ang naaangkop na pagkilos, pananamit, at pag-uugali ng bawat tao na kasapi nito. Isa sa mga pinaka ginagamit na batayan ng Gender Expression ay ang "panlalaki" (masculine) at "pambabae" (feminine) at maraming lipunan ang limitado lamang sa dalawang kasarian (Gender Binarism) at ang mga pagkilos, pag-uugali, itsura, at iba pang panlabas na kaanyuan ay gayun ding limitado sa mga kasariang ito. Ngunit sa pagsisiyasat, may mga taong ang kanilang panlabas na kilos, pag-uugali, at mga nakakahiligan ay maaring hindi eksklusibo sa inatas ng lipunan na panlalaki o pambabae. Ang mga taong may ganitong Gender Expression ay tinatawag na mga Gender Non-conforming individuals [Haldeman, 2000]. Ang ibang terminong gamit ay "gender-diverse" o "gender-atypical" o "gender non-binary". Ang mga taong ito ay maaring magpakita ng halong pagkikilos, kahiligan sa mga aktibidad o gawain wala sa sakop na inaatas ng lipunan na panlalaki o pambabae [Bergman and Barker, 2017].


Isa din sa maari nating tignan ay ang tinatawag nating Gender Socialization na kung saan ay ang bawat tao na isinilang sa mundo ay agarang binibigyan ng mga pag-uugali, pagkilos, itsura na kung ano ang naangkop sa lipunan na kung saan siya pinanganak. Ang mga institusyon ng lipunan (pamilya, paaralan, relihiyon, midya, estado, at iba pa) ay hinuhubog ang mga panananaw ng mga tao sa kung ano ang akma, nararapat, o katanggap-tanggap na pag-uugali, pananamit, pananalita, mga kinahihiligan, at kung anu-ano pa.


Isa sa mga pinaka impluwensiyal dito ay ang ating mga pamilya. Ang Gender Socialization ay mabilis na naipapasa ng mga magulang (o ng mga mas nakakatanda) sa kanilang mga anak (o mas nakakabata) ang mga paniniwala, pamahiin, tradisyon, at mga pinapahalagahan ng mas malaking lipunan. Ayon kay Hartley (2000), may apat na paraan na kung paano naililipat o naiimpluwensyahan ng mga magulang ang mga anak nila sa pagkilos, pananalita, pananamit, at mga pinaniniwalaan sa buhay. Ito ay (1) Manipulation na kung saan ang magulang mismo ang pumili ng kung ano lamang ang maari at hindi maaring suotin o ikilos ng mga anak, (2) Canalization na kung saan ay idini-direkta ng mga magulang ang mga aktibidad o mga kinahihiligan ng mga anak ayon sa kung ano ang tingin nila ay naangkop sa kanyang kasarian at kung ano ang katanggap-tanggap sa lipunan, (3) Verbal Appellation na kung saan paulit-ulit na sinasabi ng mga magulang ang mga katanggap-tanggap na pag-uugali, pananamit, pagkilos, at pananalita ayon sa kasarian ng kanilang mga anak at patuloy na pinapagalitan o dinidisiplina ang mga kaugalian, itsura, at pagkilos na tingin nila'y di kaaya-aya, at (4) Activity Exposure na kung saan ang mga pagkilos, pananamit, nga kinahihiligan ng isang bata ay naiimpluwensyahan ng kung ano ang kaniyang nakikita sa kanyang mga magulang.


Sa apat na ito, si Bimby ay 'exposed' sa kanyang ina na si Kris. At kung susuriin ninyong mabuti, ang pagkilos, pananalita, at ekspresyon ni Bimby ay kahalintulad ng kay Kris. Nagkataon lamang na si Bimby ay lalaki at ang ating lipunan ay may built-in na mga paniniwala kung ano ang angkop sa mga ikinikilos, sinasabi, at kinahihiligan ng mga kalalakihan. Walang kinalaman dito ang kung kanino nagkakagusto o naakit (pisikal o emosyonal) si Bimby. Maaring hindi sumasang-ayon ang kanyang mga pagkilos, pananalita, at ekspresyon batay sa itinakda ng lipunan natin na kung ano ang dapat lamang sa mga kalalakihan kaya siya nagiging tampulan ng katatawanan, pangungutya, at pang-huhusga. Hayaan natin na si Bimby ang siyang kumilala sa kanyang Sexual at Romantic Orientation. At lagi nating tatandaan na kalimitan ang panlabas nating anyo, pananalita, ekspresyon ay maaring hindi direktang tumutugon sa ating pagkatao, pagkakilanlan, at sekswalidad. Hindi mo rin nanaisin na ibang tao o ang mga taong nakapaligid sayo ang tumukoy o magdikta kung sino ka at ang pagkilala mo sa iyong sarili. /ACD
111 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page